تعرفه خدمات بخش عمومی – غیر دولتی 1403 1403/02/25

تعرفه خدمات بخش عمومی غیر دولتی 1403

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱٫۵ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

1_ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین میشود.

الف - تعرفه ارزیابی و معاینه ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیر دولتی

ردیف

شرح خدمت

تعرفه (ریال)

١

پزشکان دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

۵۶۰,۰۰۰

۲

پزشکان دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه

۹۲۰,۰۰۰

3

پزشکان فوق تخصص دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

۱,۱۱۰,۰۰۰

۴

پزشکان متخصص روان پزشکی

۱,۱۹۰,۰۰۰

۵

پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی

۱,۳۶۰,۰۰۰

۶

کارشناس ارشد پروانه دار

۴۹۰,۰۰۰

7

کارشناس پروانه دار

۴۲۰,۰۰۰

 

 

تبصره ۱- تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام برای کلیه گروه های تخصصی به میزان بیست درصد (۲۰) نسبت به گروه پایه افزایش می یابد.

تبصره 2- کلیه ارائه کنندگان خدمات سلامت مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر دلیل بر اساس قانون بودجه سالیانه کل کشور، نسخه نویسی به صورت کاغذی مجاز باشد تعرفه های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره 3- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی میتوانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 4- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 5_  تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب میباشد.

ب_ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

1- ضرایب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و یازده هزار (۱,۰۱۱,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

2- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸) و معاینه (ویزیت سرپایی اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند. بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و شصت و هشت هزار (۵۶۸,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

3- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی معادل ششصد و بیست و نه هزار(۶۲۹,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

ردیف

 

نوع تخت

 

درجه اعتبار بخشی بیمارستان

یک

دو

سه

چهار

1

اتاق یک تختی

16,732,000

13,383,000

10,040,000

6,692,000

2

اتاق دو تختی

13,013,000

10,410,000

7,807,000

5,203,000

3

اتاق سه تختی و بیشتر

9,295,000

7,436,000

5,580,000

3,718,000

4

هزینه همراه

1,858,000

1,489,000

1,114,000

743,000

5

بخش نوزادان سالم

5,580,000

4,464,000

3,344,000

2,230,000

6

بخش نوزادان بیمار سطح دوم

9,295,000

7,436,000

5,580,000

3,718,000

7

بخش بیماران روانی

9,295,000

7,436,000

5,580,000

3,718,000

8

بخش بیماران سوختگی

27,886,000

22,303,000

16,732,000

11,152,000

9

بخش مراقبتهای بینابینی  (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU)

21,377,000

17,100,000

12,828,000

8,551,000

10

بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)

21,377,000

17,100,000

12,828,000

8,551,000

11

بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی

16,732,000

13,383,000

10,040,000

6,692,000

12

بخشهای مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه

37,180,000

29,745,000

22,303,000

14,873,000

13

بخش مراقبت های ویژه سوختگی

41,826,000

33,462,000

25,094,000

16,732,000

 

تبصره- در مراکز عمومی غیر دولتی ضریب ریالی جزء حرفه ای دندانپزشکان تمام وقت و غیر تمام وقت یکسان میباشد و سهم پرداخت سازمانهای بیمه گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش معادل هفتاد درصد (۷۰%) رقم فوق میباشد.

4- ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به استثنای خدمات مندرج در بند (۵) بر مبنای کای واحد و معادل هشتصد و نود و هشت هزار (۸۹۸,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

5- ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸) اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند بر مبنای کای واحد و معادل هفتصد و نه هزار (۷۰۹,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

6- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل هشتصد و سی و چهار هزار (۸۳۴,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

7- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل پانصد و پنجاه و چهار هزار (۵۵۴,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

ب- سقف تعرفه های هزینه اقامت هتلینگ در بیمارستانهای بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۳، به شرح جدول زیر است:  (ارقام به ریال)

 

تبصره ۱- هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری در تخت سوختگی ردیف (۸) این جدول معادل دوازده درصد (۱۲%) تعرفه اقامت هتلینگ در تخت های مراقبت ویژه عمومی کودکان نوزادان و ریه ردیف (۱۲) جدول فوق معادل چهار و دو دهم درصد (۴.۲%) در تخت مراقبتهای ویژه سوختگی ردیف (۱۳) جدول فوق معادل هشت و چهاردهم درصد (۸.۴%) و در سایر بخشهای این جدول معادل شش درصد (۶%) تعرفه اقامت هتلینگ محاسبه میگردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین می گردد.

تبصره ۲- تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز ارائه دهنده خدمات بستری در شهرستان میباشند معادل تعرفه دولتی خواهد بود.

ت - تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد در مراکز عمومی غیر دولتی معادل بخش دولتی تعیین میشود.

۲- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین میشود

الف - معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و بستری فوریتهای پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده).

ب - معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی اورژانس) (فاقد پرونده)

تبصره- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده میشود از مراکز درمانی هیئت مدیره ای تحت مالکیت خود تا سقف تعرفه های این تصویب نامه خرید خدمت نماید.

3- به بیمارستانهای درجه یک بخش عمومی غیر دولتی کشور اجازه داده میشود. حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تختهای خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب بخشهای با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا سقف تعرفه های بخش خصوصی اداره نمایند.

4- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای موسسات و مراکز تشخیصی و درمانی دولتی به استثنای مراکز وابسته به دانشگاه ها دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین مؤسسات و مراکز تشخیصی و درمانی عمومی غیر دولتی برابر تعرفه بخش عمومی غیر دولتی تعیین می گردد و مجاز به دریافت تعرفه بر اساس این تصویب نامه میباشند.

۵- این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برای کلیه سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا است.