تعرفه خدمات بخش خیریه 1403 1403/03/03

تعرفه خدمات بخش خیریه 1403

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱٫۵ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین میشود:

الف - تعرفه ارزیابی و معاینه ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خیریه و موقوفه

ردیف

شرح خدمت

تعرفه (ریال)

1

پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

۸۷۰,۰۰۰

2

پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD)

۱,۴۷۰,۰۰۰

3

پزشکان فوق تخصص دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

۱,۷۸۰,۰۰۰

۴

پزشکان متخصص روان پزشکی

۱,۸۸۰,۰۰۰

۵

پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی

٢,٢٣٠,٠٠٠

۶

کارشناس ارشد پروانه دار

۷۴۰,۰۰۰

7

کارشناس پروانه دار

560,000

 

 

تبصره 1- تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام برای کلیه گروه های تخصصی به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به گروه پایه افزایش می یابد.

تبصره 2- کلیه ارائه کنندگان خدمات سلامت مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر دلیل بر اساس قانون بودجه سالیانه کل کشور نسخه نویسی به صورت کاغذی مجاز باشد تعرفه های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره 3- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 4- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 5- تعرفه معاینه ویزیت پزشکان عمومی با سابقه بیش از (۱۵) سال کار بالینی پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب میباشد.

ب - ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

1- ضرایب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و یازده هزار (۱,۰۱۱,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

2- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸) و معاینه (ویزیت سرپایی اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و شصت و هشت هزار (۵۶۸,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

3- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی معادل ششصد و بیست و نه هزار (۶۲۹,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

تبصره - سهم پرداخت سازمانهای بیمه گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش معادل هفتاد درصد (۷۰%) رقم فوق می باشد.

4- ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به استثنای خدمات مندرج در بندهای (۵) و (۶) ) بر مبنای کای واحد و معادل دو میلیون و چهارصد و هفده هزار (۲,۴۱۷,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

5- ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که در کدهای (۱) تا (۷) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با علامت (#) مشخص شده اند اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و پانصد و ده هزار (۱,۵۱۰,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

 

6- ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که در کدهای (۸) و (۹) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با علامت (#) مشخص شده اند اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار (۱,۴۴۹,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

7- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل نهصد و نود هزار (۹۹۰,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

8- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل پانصد و پنجاه و چهار هزار (۵۵۴,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.

پ- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر تعیین میشود

 

ردیف

 

نوع تخت

 

درجه اعتبار بخشی بیمارستان

یک

دو

سه

چهار

1

اتاق یک تختی

48,890,000

39,114,000

29,334,000

19,556,000

2

اتاق دو تختی

38,022,000

30,419,000

22,816,000

15,209,000

3

اتاق سه تختی و بیشتر

27,159,000

21,727,000

16,297,000

10,863,000

4

هزینه همراه

5,430,000

4,345,000

2,760,000

2,170,000

5

بخش نوزادان سالم

19,016,000

15,213,000

11,407,000

7,608,000

6

بخش نوزادان بیمار سطح دوم

27,159,000

21,727,000

16,297,000

10,863,000

7

بخش بیماران روانی

27,159,000

21,727,000

16,297,000

10,863,000

8

بخش بیماران سوختگی

81,478,000

65,181,000

48,886,000

32,589,000

9

بخش مراقبتهای بینابینی  (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU)

62,467,000

49,974,000

37,480,000

24,986,000

10

بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)

62,467,000

49,974,000

37,480,000

24,986,000

11

بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی

48,886,000

39,110,000

29,330,000

19,556,000

12

بخشهای مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه

97,767,000

78,217,000

58,661,000

39,106,000

13

بخش مراقبت های ویژه سوختگی

108,633,000

86,907,000

65,181,000

43,452,000

 

 

تبصره 1- هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸) این جدول معادل دوازده درصد (۱۲%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در تخت های مراقبت ویژه عمومی کودکان نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (۴.۲%) در تخت مراقبتهای ویژه سوختگی ردیف (۱۳) جدول فوق معادل هشت و چهاردهم درصد (۸.۴%) و در سایر بخشهای این جدول معادل شش درصد (۶%) تعرفه اقامت هتلینگ محاسبه میگردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین میگردد.

تبصره 2- به بیمارستانهای درجه یک مشمول این تصویب نامه اجازه داده می شود. حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تختهای خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب بخشهای با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخشهای مربوط اداره نمایند.

۲- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین میشود

الف - معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و بستری فوریتهای پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده)

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده)

دریافت تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

4- این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برای کلیه سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا است.